24.01.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2012 година.

От междинния доклад:
"Четвъртото тримесечие на 2012 година показа по-ниски от прогнозираните резултати. Понижението на консолидираните продажби, наблюдавано от април-май продължи и през второто полугодие. Продажбите за 2012 година са с 14.72 % по-ниски от 2011 година, но са с 14.21% по-високи от 2010 година. Положителното е, че основните ни компании работят на печалба въпреки спада на продажбите."

Предварителната чиста печалба на Стара планина холд АД през 2012 година е 2192 хил. лева – над 2 пъти по-голяма от печалбата предишната година. Високият ръст на нетната печалба се дължи на много добрите резултати на предприятията от групата през 2011 година.”


Документи:
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Финансов отчет по МСС
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
Информация, влияеща върху цената на акциите Финансов отчет по форми на КФН
По-рано днес бяха публикувани и прогнозите за месец януари.

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз