26.03.2013

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2012 година, заверен от одитор.

Годишен финансов отчет в pdf формат
Одиторски доклад
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Годишен доклад
за дейността на Стара планина холд АД през 2012 година
Карта за оценка
на корпоративното управление, приложение към годишния доклад
Декларации по ЗППЦК
Годишен финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз