26.04.2013

Стара планина холд АД представи в КФН, БФБ и публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2012 година, заверен от одитор.