28.02.2014

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2013 година.

Консолидираната печалба от дейността на групата през 2013 година е 16 644 хил. лева, а годишната нетна печалба на групата е в размер на 6294 хил. лева. Нашият бизнес е цикличен и по традиция второто полугодие е по-слабо от първото, но ние приключваме 2013 година с 9.09% ръст на продажбите в сравнение с 2012 година.

Продажбите по тримесечия са малко по-високи от очакванията. През четвъртото тримесечие те са в размер на 44 087 хил. лева, с 16.56% повече от четвъртото тримесечие на 2012 година, което отчитаме като добра тенденция.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз