24.03.2014

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2013 година, заверен от одитор.

Годишен финансов отчет в pdf формат
Одиторски доклад
Пояснителни бележки към финансовия отчет
Годишен доклад за дейността на Стара планина холд АД през 2013 година
Карта за оценка на корпоративното управление, приложение към годишния доклад
Декларации по ЗППЦК
Годишен финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз