24.04.2014

Стара планина холд АД представи в КФН, БФБ и публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2013 година, заверен от одитор.