30.05.2014

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2014 година.

Консолидираната нетна печалба на групата за първото тримесечие на 2014 година е в размер на 1900 хил. лева, което представлява ръст от 43.94% в сравнение с първото тримесечие на 2013 година. Продажбите през тримесечието са в размер на 46 189 хил. лева, което е повишение с 10.26% спрямо първото тримесечие на 2013 година и с 4.77% повече от предходното тримесечие.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инвестор.БГ
Естри нюз