27.02.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2014 година.

Консолидираната нетна печалба на групата за 2014 година е в размер на 16 976 хил. лева, което представлява ръст от 14.22% в сравнение с 2013 година. Продажбите достигнаха прогнозираните 181 402 хил. лева, което е повишение с 1.34% спрямо 2013 година.
Продажбите през четвъртото тримесечие на 2014 година са сравними с данните от предходните години, което е израз на цикличност, характерна за нашия бизнес.
Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда забавяне в темповете на ръст през следващите месеци, като консолидираните продажби за първото тримесечие на 2015 година ще бъдат с около 6% по-ниски от същия период на 2014 година.

Пояснителни бележки към финансовия отчет
Междинен доклад за дейността през тримесечието
Декларации по ЗППЦК
Финансов отчет по форми на КФН

Регулираната информация е публикувана и в следните медии:
Инфосток.БГ
Естри нюз

Консолидирани продажби (млн. лв.)