29.04.2015

Стара планина холд АД представи в КФН, БФБ и публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2014 година, заверен от одитор.