СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
И ГИ СЪВЕТВА ДА НЕ СЕ ДОВЕРЯВАТ НА НЕПОЗНАТИ ЛИЦА,
КОИТО ПРЕДЛАГАТ ИЗКУПУВАНЕ НА ТЕХНИТЕ АКЦИИ

В зависимост от съдържанието си, правата по една акция могат да бъдат обособени в две основни групи:

1. ИМУЩЕСТВЕНИ
А. право на дивидент;
Б. право на ликвидационен дял;
В. право на записване на нови акции при увеличаване на капитала на дружеството.

2. НЕИМУЩЕСТВЕНИ
2.1. УПРАВИТЕЛНИ:
А. право на участие в управлението;
Б. право на глас;
В. право да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството.

2.2. КОНТРОЛНИ:
А. право на публична информация;
Б. право да се иска назначаване на дипломиран експерт-счетоводител;
В. право на защита на членството;
Г. право на отмяна решенията на общото събрание.

 

ПОВЕЧЕ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АКЦИИ
НАСЛЕДЯВАНЕ НА АКЦИИ
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

Защина на лични данни

Когато предоставяте своите лични данни, това се извършва съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон.

Вашите лични данни ще бъдат използвани само за цели, предвидени в тези закони.

 

  • Вие имате право на достъп до своите лични данни на адреса на дружеството: 1113 София, ул. „Фр. Ж. Кюри” № 20, ет. 9.
  • Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на електронен и на хартиен носител.
  • Вашите лични данни са защитени надлежно с надеждни методи и средства.
  • Стара планина холд АД не променя и не разкрива лични данни на своите акционери и не предоставя събраната информация на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.
  • Стара планина холд АД не предоставя лични данни за целите на директни маркетингови кампании.